Om

VAD ÄR ZEITGEISTRÖRELSEN?

Zeitgeiströrelsen (en: The Zeitgeist Movement, TZM) grundades 2008 och är en organisation som främjar hållbar utveckling med lokala aktivistgrupper som agerar i sammanslutning med ett större nätverk av globala och regionala avdelningar, olika projektgrupper, årliga event, media och välgörenhet.

Rörelsens principiella ståndpunkt fokuserar på erkännandet att majoriteten av våra sociala problem som i dagsläget drabbar mänskligheten inte enbart beror på institutionell korruption, brist på resurser, politiska ageranden, en ”mänsklig natur” eller andra vanliga tillkortakommanden som andra aktivistgrupper lägger fokus på. Istället så ser vi fenomen som fattigdom, korruption, krig, hemlöshet, svält, och liknande, som symptom på ett föråldrat samhällssystem.

Medans det är av intresse för oss att tillfälligt förhindra symptomen så ligger vårat definitiva mål i att etablera en ny socioekonomisk model som baserar resurshanteringen samt resursfördelningen i vetenskapligt motiverade och tekniskt optimerade lösningar.

Denna ”Resursbaserade Ekonomiska modell” (RBE) handlar om att ha ett direkt teknisk förhållningssätt till samhällets angelägenheter, i kontrast till ett monetärt eller politiskt förhållningssätt. Det handlar också om att uppdatera samhällets företaganden till de mest avancerade och beprövade metoder som vetenskapen har att erbjuda och på så vis lämna bakom oss de destruktiva och hämmande metoder som vårat nuvarande system med pengar, profit, företag och andra strukturer motiverar.

Rörelsen följer en princip om tanke utveckling, inte ledare eller institutioner. Med andra ord menar vi att vi, genom forskning och experiment inom vetenskap och teknologi, ska kunna logiskt sluta oss till vilka sociala tillvägagångsätt som mer effektivt möter mänsklighetens behov. Faktum är att vi inte ser något argument för att krig, fattigdom, 95% av kriminaliteten, och många andra effekter; som det monetära systemets behov av brist orsakar, inte kan lösas med tiden.

Våran aktivism och upplysningskampanjer tar vara på ett både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Det långsiktiga är en övergång till en Resursbaserad Ekonomisk modell (RBE). För att ta oss dit måste vi ta vara på de medel som finns till hands och samtidigt ha stöd av allmänheten.

T.ex. så ser vi inte pengareformer som en slutgiltig lösning men som ett legitimt mellansteg till en övergång och för att bibehålla integritet och möjligheter. På samma sätt är det rationellt att hjälpa behövande med kläd och mat insamlingar, etc, även om det inte ses som en långsiktig lösning. Samtidigt är det en möjlighet att sprida medvetenhet om det principiella målet.

Zeitgeiströrelsen har ingen lojalitet till något land eller traditionell politisk plattform. Vi ser världen som ett helt system, med hela mänskligheten som en familj, och menar att alla länder måste lägga ned vapen och dela våra resurser och idéer om vi ska förvänta oss att överleva i längden. Lösningarna som vi kommer fram till ska vara för allas intressen på Jorden, inte bara för en avskild grupp.